પૃષ્ઠો

Twitter Bird

CCTV

Mouse Snoweffect

લેબલ્સ

Blogger Widgets Blogspot Tutorial
Blogger Widgets Blogspot Tutorial

શનિવાર, 9 સપ્ટેમ્બર, 2017

વિગ્નાન મેળામાં ભાગ લીધો

                                           રાણપુર મુકામે તાલુકા કક્ષાનો વિગ્નાન મેળો યોજવામાં
                                           આવેલ હતો. તેમાં કોલવણ સી. આર.સી.ની પાંચ વિભાગ                                                                                 માં કુલ ૫ ક્રુતિ રજૂ કરવામાં આવી
                                તમામ વિજેતા શાળાએ સારામાં સારી કૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી

                                                       
                                                           સુઢેલા પ્રાથમિક શાળા


                                                               ઝરખલા પ્રાથમિક શાળા


                                                           ચારિયા [હા] પ્રાથમિક શાળા                                                              ચાટકી [હા] પ્રાથમિક શાળા


                                                           કોલવણ પ્રાથમિક શાળાં                               

                                 

                             

                                     
                                    

સી.આર.સી.કક્ષાનો કલા ઉત્સવ-૨૦૧૭સી.આર.સી.કક્ષાનો કલા ઉત્સવ-૧૭  કોલવંણ  પ્રાથમિક શાળા
માં રાખવામાં આવ્યો.

જેમાં શાળાકક્ષાએ વિજેતા બાળકોએ ભાગ લીધો


 પ્રથમ 6 થી ૮ માં ગીત સ્પર્ધા યોજી
                                                        પ્રથમ ૧ થી ૫ માં ચિત્રસ્પર્ધા યોજી
                                                  ત્યાર બાદ ૧ થી ૫ માં ચિત્રસ્પર્ધા યોજી


મંગળવાર, 5 સપ્ટેમ્બર, 2017

કલા ઉત્સવ- ૨૦૧૭

                                     તા ૫ સપ્ટે.૨૦૧૭ ના રોજ કલા ઉત્સવ અંતર્ગત વિવિધ
                                      સ્પર્ધા ઓ યોજવામાં આવી.અગાઉથી આયોજન કરી ને                                                                                વિષય આપવામાં આવ્યો.હતો.બાળકોને જાણ હોવાથી
                                     બાળકો તૈયાર હતાં.
                                                 બાલ-કવિ સ્પર્ધા યોજવામાં આવી

બાળકોએ ગીત રજૂ કર્યા


મનપસદ ગીત ગાયા
ચિત્ર સ્પર્ધા ૧ થી ૫ માટે યોજી

ચિત્ર સ્પર્ધા ૬ થી ૮ માટે યોજી

નિબંધ સ્પર્ધા ૬ થી ૮ માટે યોજી
 

Blogger news

Blogroll